ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณาต่อการเพิ่มชนิดไม้ในบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยกรมป่าไม้แจ้งว่า ได้ดำเนินการเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่า ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจได้ทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://www.forest.go.th/หรือตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtZpXKv RV59LntXy0vbP1m2DIz7gq3 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
มอบสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นและเงินช่วยเหลือ (กรณีผู้ประสบอัคคีภัย)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู โดย นายวันชัย ทองแกมใบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้น ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เหตุเกิดเวลา 01.00 น. สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 12 (กลุ่มค่ายลูกเสือ) ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสมบุญ ทุเรียนไธสง (มารดาผู้ประสบอัคคีภัยเป็นผู้รับมอบแทน) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด