ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรัชญาการบริการประชาชนของอบต.ชีบน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3968/2654 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 20 พ.ค.64
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3996/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลว.22 พ.ค.64
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคมและงดการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกัน
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
อบต.ชีบน รับแจ้งเบาะแสการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด