ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ปรัชญาการบริการประชาชนของอบต.ชีบน (22/07/2564)
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3968/2654 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 20 พ.ค.64 (10/06/2564)
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3996/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลว.22 พ.ค.64 (10/06/2564)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคมและงดการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกัน (10/06/2564)
อบต.ชีบน รับแจ้งเบาะแสการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (10/06/2564)
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบัญญัติอบต.ชีบน (27/01/2564)
7.แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบัญญัติอบต.ชีบน (23/01/2564)
1.(ร่าง)ข้อบัญญัติอบต.ชีบน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... (22/01/2564)
2.(ร่าง)ข้อบัญญัติอบต.ชีบน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... (22/01/2564)
3.(ร่าง)ข้อบัญญัติอบต.ชีบน เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. .... (22/01/2564)