สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (30/07/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (30/07/2564)