คู่มือประชาชน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศ อบต.ชีบน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในการติดต่อราชการกับอบต.ชีบน (10/11/2563)
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (22/10/2563)
การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (22/10/2563)
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (22/10/2563)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (22/10/2563)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (22/10/2563)
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (22/10/2563)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (22/10/2563)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (22/10/2563)
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (22/10/2563)