ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ ตําบลกุดประทาย อิเล็กทรอนิกส? (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ ตําบลกุดประทาย อิเล็กทรอนิกส? (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านคํานาแซง หมู่ที่ ๙ - บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๓ ตําบลกุดประทาย อิเล็กทรอนิกส? (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - PlaceRecycling) สายทาง บ้านหนองแวง หมูู่ที่ ๑๔ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลกุดประทาย ราคาอิเล็กทรอนิกส? (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด