กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 64 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 64 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซืัอจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 64 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 64 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 63 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 63 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 63 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด