กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.97-002 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (กม.199+700) บ้านยางหัวลม-นายม (บ้านน้ำโจน) หมู่ที่ 8 บ้าน กม.2 เชื่อมกับหมู่ที่ 7 บ้านยางหัวลม วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.97-001 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-บ้านวังทอง หมู่ที่ 12 บ้านวังเจริญ เชื่อมกับหมู่ที่ 4 บ้านวังทอง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ (กม.๑๙๙+๗๐๐) บ้านยางหัวลม-นายม (บ้านน้ำโจน) หมู่ ๗ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด