กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติอบต.ชีบน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของอบต.ชีบน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict ot Interest)ของอบต.ชีบน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ระเบียบอบต.ชีบนว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบอบต.ชีบนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นของอบต.ชีบน พ.ศ. 2561 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของอบต.ชีบน พ.ศ. 2561 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด