อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  
... อ่านทั้งหมด