เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด