สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.ชีบน ลำดับที่ 269) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด