ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด