ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน เมษายน 2565
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน อ่านต่อ ...
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน อ่านต่อ ...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน อ่านต่อ ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน อ่านต่อ ...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด