ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปี 2562 (07/05/2562)
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) (26/11/2561)
สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประจำปี 2561 (18/10/2561)