คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย (27/06/2562)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (13/06/2562)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (13/06/2562)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (13/06/2562)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (13/06/2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (13/06/2562)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (13/06/2562)
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (13/06/2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (13/06/2562)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (13/06/2562)