ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร ได้มีหนังสือเชิยชวนสำหรับ โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) โดยวิธีคัดเลือก นั้น ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางองค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 8 บ้านนำพุปางวัว (รอบตลาด) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน)ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
โครงการจัดซื้อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๘ ตัว ส่งมอบงาน ราคากลางที่กำหนด ๔๙๑,๑๒๐.- บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน.-) ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอนมีสภาพพื้นที่ภายในและภายนอกไม่เหมาะสมในการทำกิจกรรมในการเรียนการสอน จึงขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน ส่งมอบงาน ราคากลางที่กำหนด ๑๗๓,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน.-) ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ยังไม่มีอาคารสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อเกิดสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งมอบงาน ราคากลางที่กำหนด ๑๕๔,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากช่วงหน้าฝนมีน้ำไหลท่วมถนนทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และน้ำไม่มีทางระบายน้ำ ส่งมอบงาน ราคากลางที่กำหนด ๔๓๐,๐๐๐.- บาท ( สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน.-) ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างอย่างอื่นสำหรับคนพิการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างอย่างอื่นสำหรับคนพิการ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 130000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4   ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3   ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2   ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด