กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่26) พ.ศ.2554 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด