สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด