คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันการรับสินบน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การบริการขอรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจัดเก็บภาษีป้าย วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตติดตั้งประปา วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด