แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท ... อ่านต่อ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านทรายสะอาด หมูที่ 4 บ้านเซินใต้
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุปางวัว (รอบตลาด) ... อ่านต่อ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เนื่องจากทำรายการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันปีงบประมาณ 2562 องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสาร จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2561-2563 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)ระดับตำบล วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6เดือน) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 ไตรมาสที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1 . โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 18 ตัว ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนป้องกันและแก้ไขปัญการการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2561-2564 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1 . โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1 . โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ( งานป้องกัน ฯ ) ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๐ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 1 . โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างอย่างอื่นสำหรับคนพิการ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1 . โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุปางวัว ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ... อ่านต่อ
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560-2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด