นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด