ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "ลานวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นบัวเชด"
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบัวเชด ดำเนินการตามโครงการลานวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบัวเชด ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของท้องถิ่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อยกย่องและให้เกียรติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป และเพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมตามความชอบ ความถนัด และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยในงานดังกล่าวได้จัดแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณอาคารจอดรถชั่วคราว (บขส.) หลังตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในเด็กปฐมวัย
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด ศูนย์ 3 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครอง และครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) มีทักษะในการดูแลตนเอง เด็กมีสุขภาพดี ปลอดจากโรค มีพัฒนาการดีเหมาะสมตามวัย สนับสนุนงบประมาณโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัวเชด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด ศูนย์ 1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครอง และครู มีความรู้เรื่องโรคติดต่อและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและดูแลตนเองในเด็กปฐมวัย เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สนับสนุนงบประมาณโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัวเชด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง/ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี นายไตรภพ ดวงอินทร์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายปรีชา จันทะดวง รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ หอมหวล ปลัดเทศบาล นางสาวจันทราวดี เติมมี รองปลัดเทศบาล และนางมยุรา สำราญสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครอง และครู มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเด็กที่มีสุขภาพดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง สนับสนุนงบประมาณโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัวเชด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไตรภพ ดวงอินทร์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายปรีชา จันทะดวง รองนายกเทศมนตรี นางสุปราณี อินทจักร์ รองนายกเทศมนตรี นายพยอม มาลาศรี รองประธานสภาเทศบาล นายทวี สุระคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาล และนางมยุรา สำราญสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครอง และครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด ศูนย์ 1 สนับสนุนงบประมาณโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัวเชด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด