อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด