มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
1) รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
– คำสั่งที่ 1574/2553 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอนฯ ตามพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
- คำสั่งที่ 1040/2554 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอนฯ (เพิ่มเติม) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด