สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไม่มีภารกิจ
... อ่านทั้งหมด