พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างเทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
2 ดัชนีรวม 
3ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2ประวัติความเป็นมา  
3ผู้บริหาร  
4 สถานที่ติดต่อ เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)