โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • รายงานประชุมสภา
  • รายงานผลการพิจารณาและความเห็นการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  • สรุปผลเสนอผู้บริหาร
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -