ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ทำการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ ฉะนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานของ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต่อ ...
ปรับแผนการจัดหาพัสดุ 2561
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้แก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานของ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต่อ ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเอกรินทร์แอร์ เลขที่ ๓๔/๔๙ หมู่ ๑ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เสนอราคาเป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) ข นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม โดยนางสาวมณฑา เล้า ศศิวัฒนพงศ์ สำนักงานเลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๕ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เสนอราคาเป็นเงิน๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด