ด้านบริหารงานบุคคล
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง กรณีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ (24/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการรับโอนพนักงานเทศบาล (18/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง การให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (17/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (16/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง อนุญาตให้ยื่นหนังสือลาออกก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วันและพนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ (16/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสวนหลวง (04/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสวนหลวง (04/06/2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสวนหลวง (04/06/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการประเมินดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (31/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (31/05/2564)