ด้านการบริหารงบประมาณ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อ 4 (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (11/03/2564)
ข้อ 4 (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (11/03/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (22/12/2563)
ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน (24/07/2563)