ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อ 3 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารรณ (11/03/2564)
ข้อ 3 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารรณ (ฉบับที่ 2) (11/03/2564)
ข้อ 3 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารรณ (ฉบับที่ 3) (11/03/2564)
ข้อ 3 (5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4) : คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (11/03/2564)
พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 (29/07/2563)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (29/07/2563)
ข้อ 3 (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (24/07/2563)
ข้อ 3 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (24/07/2563)
ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (24/07/2563)