ด้านการจัดหาพัสดุ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (31/07/2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (31/07/2563)
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 (24/07/2563)
แผนการจัดหาพัสดุ (24/07/2563)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (24/07/2563)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (22/07/2563)