การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด