ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) ข นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานเลขที่ ๑๘๗/๘-๑๐ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ว่าจ้าง นายประเทือง บัวบาง ก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 0 .3 0 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 2.30 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๑) ราคารวมทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จะทำการตรวจรับในวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับให้ทราบโดยทั่วกัน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามที่เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ได้ดําเนินการจ้างหมาต่ออายุเช่าพื้นที่ทําเว็บไซต์ Hosting (จด ทะเบียนโนเมนเนม.go.th พร้อมทั้งจดทะเบียนโดเมนเนม.รัฐบาล.ไทย ฟรี) 1000 MB Web space โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (3) นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านตุาม โดยนางสุดา โกยสุขโข สํานักงานเลขที่ 96 ถนนพระ ทรง ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เสนอราคาเป็นเงิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ว่าจ้าง บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่) จำนวน ๑ แห่ง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ราคารวมทั้งสิ้น 134,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่- พันบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จะทำการตรวจรับในวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ว่าจ้าง นายไพฑูรย์ นิยมเวช ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารแลห้องน้ำ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ราคารวมทั้งสิ้น 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จะทำการตรวจรับในวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับให้ทราบโดยทั่วกัน
... อ่านทั้งหมด