ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) ข นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานเลขที่ ๑๘๗/๘-๑๐ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ว่าจ้าง นายประเทือง บัวบาง ก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 0 .3 0 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 2.30 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๑) ราคารวมทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จะทำการตรวจรับในวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับให้ทราบโดยทั่วกัน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด