มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ครั้งแรก วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (โดยกฎหมาย) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด