ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ อ.6-10) ลงวันที่ 19 ก.พ. 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ อ.1-5) ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ อ.56-60) ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ อ.51-55) ลงวันที่ 2 พ.ย. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ อ.46-50) ลงวันที่ 6 ต.ค. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องรับ(ลูกข่าย) หอกระจายข่าวชนิดไร้สาย จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง(บทความที่ 31-อ.35) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง(บทความที่ 26-อ.30) ลงวันที่ 4 มิ.ย.63 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง(บทความที่ 21-อ.25) ลงวันที่ 12 พ.ค.63 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง(บทความที่ 16-อ.20) ลงวันที่ 31 มี.ค.63 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง(บทความที่ 11-อ.15) ลงวันที่ 11 มี.ค.63 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง(บทความที่ 6-อ.10) ลงวันที่ 12 ก.พ.63 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 1-อ.5) ลงวันที่ 13 ม.ค.63 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 51-อ.55) ลงวันที่ 31 ต.ค.62 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 46-อ.50) ลงวันที่ 3 ต.ค.62 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 31-35) ลงวันที่ 5 ก.ค.62 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 1-5) ลงวันที่ 16 ม.ค.62 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 46-50) ลงวันที่ 9 พ.ย.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 41-45) ลงวันที่ 11 ต.ค.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 26-30) ลงวันที่ 6 ส.ค.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 21-25) ลงวันที่ 19 มิ.ย.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 16-20) ลงวันที่ 23 พ.ค.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 11-15) ลงวันที่ 30 มี.ค.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ 6-10) ลงวันที่ 22 ก.พ.61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด