ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาย้อย หมู่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าชุมชนบ้านนายสวงศ์ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาย้อย หมู่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าชุมชนบ้านนายสวงศ์ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมโยง ...
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ เชื่อมโยง ...
ส่งประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศ ฉบับที่ 26/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 ) จำนวน 35 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท ประกาศฉบับที่ 27 /2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (จัดซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป ขนาด 60 MHz จำนวน 40 เครื่อง เป็นเงิน 600,000 บาท) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด