- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (07/05/2563)
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุ (07/05/2563)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ 2 ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/2563)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/04/2563)
ประกาศกรมกิจการผู้สุงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16/04/2563)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 76 ชุด และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 77 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/04/2563)
ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 76 ชุด และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 77 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/04/2563)
ราคากลางโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้ (16/04/2563)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเกิน 7 ปี ภายใต้โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/2563)