ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศราคากลาง ปี65 (12/10/2564)
ประกาศ สทป. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (27/11/2563)
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27/11/2563)
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564 (27/11/2563)
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ2563 (27/11/2563)
ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562 (27/11/2563)