- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (30/03/2561)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง 2018 Asian REGIONAL Public Debt Management Forum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/03/2561)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง 2018 Asian Regional Public Management Forum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/02/2561)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (05/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก (18/01/2561)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2560)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/12/2560)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology : FIN-TECH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/11/2560)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/11/2560)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาตร์รัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/2560)