ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เบอร์ ๘) หมายเลขทะเบียน ๘๔-๘๖๐๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๕๕ ๐๐๐๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกใส มีล้อ จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (กองการประปา) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๙๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงถังกรองเหล็กเปลี่ยนแผ่นเหล็กถังกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Printer Epson L๓๖๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๙๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เบอร์ ๖) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๘๖๒ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๔๕ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ ชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม.ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบ เพื่อปรับพื้นที่บริเวณเตาเผาขยะเดิมของเทศบาลเมืองแก่งคอย รวม ๑๖ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานกองช่าง เทศบาลเมืองแก่งคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (กองช่าง) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (กองช่าง) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อมพลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่าน โรตารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖ ๔๔ ๐๐๒๑/๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแก่งคอย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศโรงเรียนเทศบาลพัฒนา รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จำนวน ๑ กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สำหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซัก - รีด ทำความสะอาดผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย (กองการศึกษา) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อซัยโจ เด็นกิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๒๔๐,๔๒๐ ๕๕ ๐๒๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาธารณสุข) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมข้อความ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (สำนักปลัดฯ) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้-ไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๖๔ สระบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน ขขน สบ ๒๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่างปูน ของกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เบอร์ ๗) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๑๙ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค COVID-๑๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ) (กองคลัง) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๓ ๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการ) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ (กองคลัง) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย (กองการศึกษา) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมประตูกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการ) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อเคียวซิร่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (กองคลัง) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยคันเล็ก (เบอร์ ๓) หมายเลขทะเบียน บล ๑๖๑๐ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการฯ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสูบสิ่งปฏิกลู หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๙๗๓ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขฯ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการ) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เบอร์ ๙) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๐๐๘ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการ) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยคันเล็ก (เบอร์ ๓) หมายเลขทะเบียน บล ๑๖๑๐ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลเมืองแก่งคอย (สำนักปลัดฯ) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง เชิญยื่นข้อเสนอราคาจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดจำนวน ๑๓๔ รายการ (กองคลัง) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เบอร์ ๖) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๘๖๒ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ) (กองคลัง) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกเศษวัสดุและเก็บกิ่งไม้ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองจดหมายสีขาวมีตราครุฑ จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๔๔-๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองคลัง) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เบอร์ ๕) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๙๗๐ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง เชิญยื่นข้อเสนอราคาจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดจำนวน ๑๓๔ รายการ (กองคลัง) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองคลัง) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเขิญเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (สำนักปลัดฯ) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (ครั้งที่ ๔) (กองคลัง) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (กองการศึกษา) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองคลัง) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครฯ ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองคลัง) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างติดตั้งตาข่ายเหล็กรอบนอกโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) (กองคลัง) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและงานกองฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำฝ้ารอบอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (ครั้งที่ ๓) (กองคลัง) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างติดตั้งตาข่ายเหล็กรอบนอกโรงอาหาร (กองคลัง) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างโครงการทาสีอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) (กองคลัง) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ) (กองคลัง) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างโครงการทำฝ้ารอบอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) (กองคลัง) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (กองการประปา) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ) (กองคลัง) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุข) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองศึกษา) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองสวัสดิการ) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๒๕ ราย (กองช่าง) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล (สำนักปลัดเทศบาล) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจากเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน (กองคลัง) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด