ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโน๊ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโน๊ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโน๊ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ 2 ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สุงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 76 ชุด และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 77 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 76 ชุด และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 77 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเกิน 7 ปี ภายใต้โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ (Intranet) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ โยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแนวทางการส่งเสริมศัยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพวงประจำปีงบมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณและติดตามผล กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) คงคลัง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮง 9003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ "ผส ร่วมใจ BIG CLEANING DAY ป้องกันโรคโควิค-19" จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ จ้างผลิตสื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮล 8513 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และกระเป๋าประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงแผนตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารผู้อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยวิธีฌพาะเจาะจง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปราชการ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การระดมเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมฯ และทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดอบรมฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและป้ายไวนิลประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กบ 8912 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ภาคเหนือ จำนวน 173 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ จำนวน 173 เล่ม และเกียรติบัตา จำนวน 152 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนราอคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฯ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศและรุตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 สีสะท้อนแสง หนา 80 แกรม จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษปกชั้นลับมากจำนวน 1 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางรองเท้า โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การขายของออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนรอคา ซื้อกระเป๋าพลาสติก และวัสดในการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะจเจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮง 9003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 4.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา จ้างเช่าห้องประชุมจัดประชุมจัดทำ (ร่าง) มาตรการและแนวทางรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนในอนาคต จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู่สังคม วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมจัดทำ (ร่าง) มาตรการและแนวทางรองรับสังคมสูงวัยคนไทยในอนาคต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมฯ และกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดอบรมฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 186 ใบ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 186 เล่ม และเกียร วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศเดินทางไปราชการ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมห้องทำงานอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร ขนาด 1.23 เมตร X 92 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตงาน จัดงาน มหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน จ้างจัดงาน มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน ผู้สูงวัยเดินทางสุขใจไปกับ ขสมก. ธีมงาน พม. ใส่ใจผู้สูงวัยเดินทางสุขใจไปกับ ขสมก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 92 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมฯ และกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่าง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน จ้างจัดงาน มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและวคมามั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 เล่ม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือสำหรับวิทยากรการเตรียมพร้อมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การค้าขายออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าแคนวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมฯ จำนวน 78 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 38 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก , คู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และคู่มือระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาของประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดประชุมฯ จำนน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตัวันออกเฉียงเหนือ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาของประเทศไทย วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานของระบบธนาคารเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,850 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) คงคลัง วงเงิน 500,000 บาท จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮล 8512 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮล 847 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562-31 มี.ค 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายทองเหลืองกัดเม็ดทราย พร้อมกรอบรูปและรูปภาพติดทำนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนามาตรฐานและกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับบริจาคสิ่งของ และใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 847 กรุงเทพมหานคร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการควบคุมคุณภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (Dop.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณและติดตามผล กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด