ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง 2018 Asian REGIONAL Public Debt Management Forum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง 2018 Asian Regional Public Management Forum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology : FIN-TECH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาตร์รัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ 60086358858 และราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารข้อมูลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์ ครั้งที่ 2) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) และราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด