กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 62 ง พิเศษ วันที่ 27 เมษายน 2552) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 11 แผ่น ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 76 ง พิเศษ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 4 แผ่น ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2 แผ่น ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน 25 ก วันที่ 18 มีนาคม 2556 ) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แผ่น ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 15 ก วันที่ 24 มีนาคม 2541) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 9 แผ่น ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 28 แผ่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด