สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศกระทรวง พม.เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวง พม.เรื่อง การคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวง พม.เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2562 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประเภท หลักเกณฑ์ขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสำเนาฯ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินฯ พ.ศ.2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขฯ พ.ศ.2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขฯ พ.ศ.2548 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบฯ(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบฯพ.ศ.2553 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงคมนนาคม เรื่องให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ พ.ศ.2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เงื่อนไชการรับเงืน 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน 2548 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การบริหารกองทุน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 2548 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การตัดจำหน่ายหนี้สูญของกองทุน 2553 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2552 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การจ่ายเบี้ยยังชีพ 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 2548 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดเก็บ การนำส่ง เงินบำรุงกองทุน2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการการเลือกการพ้นจากตำแหน่ง 2548 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกและการพ้นจากตำแหน่ง 2557 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุปี62 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่องกำหนดสิทธิผู้สูงอายุฯ ลงวันที่4 ส.ค. 2553 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการให้คำแนะนำ ปรึกษาฯ ลงวันที่29 พ.ย.2556 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ประกาศวันที่ 2 มี.ค.2548 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่2 พ.ค.2548 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่23 ธ.ค. 2547 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่22 มิ.ย.2552 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่22 ก.ย.2557 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่10 ก.ย.2547 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่2 พ.ค.2554 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ลงวันที่ 23 ธ.ค.2547 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขการส่งเสริมฯ ลงวันที่2 พ.ค.2554 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ลงวันที่19 เม.ย.2554 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข้อกำหนดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 2552 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด