แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ขออนุมัติหลักการโครงการ ส่งเสริมเทคนิคการสื่อสารของผู้นำยุคใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)แผนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวง พม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รวมกรมกิจการผู้สูงอายุ) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (ฺBusiness Continuity Plan : BCP) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2565 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 6 SUSTAINABLE 4 CHANGE (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
งบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด