ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน(อพม.)
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมันสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด