ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครสมาชิกแนวร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 - 2560
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน(อพม.)
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด