ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” ให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม(ชั้น4) อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่)
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับปรับปรุง)
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่)เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เชื่อมโยง ...
ใบสมัครสมาชิกแนวร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 - 2560
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด