ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เชื่อมโยง ...
การประชุมประชาคมชุมชนเมือง
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จัดโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เชื่อมโยง ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของ อปท.และประชาชน
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของ อปท.และประชาชน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด